Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от „МНК ТРЕЙД“ ЕООД , В сила от 01.02.2023 г.

Раздел І
Общи положения
1. С настоящите Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, наричани за краткост «Общи условия» или «ОУ», се уреждат условията и реда за предоставяне на тези услуги от „МНК ТРЕЙД“ ЕООД  («Оператор») и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
2. Потребител на услугите («Потребител») може да бъде всяко физическо лице или юридическо лице.
3. Потребителите могат да се запознаят с настоящите Общи условия:
3.1 във всеки офис на Оператора, където са поставени на видно и достъпно място;
3.2 на сайта на Оператора в Интернет с адрес www.ForUlogistic („Сайта на Оператора“), където са публикувани в електронен вариант.
4. Страните могат в индивидуален договор да договарят и други условия за предоставяне на куриерските услуги. За неуговорените в индивидуален договор условия се прилагат Общите условия на Оператора. При противоречие между условията на индивидуалния договор и ОУ на Оператора, се прилагат договорените условия в индивидуалния договор.

Раздел ІІ
Обхват и видове услуги
5. Настоящите ОУ се прилагат за вътрешни и международни куриерски услуги, както и за допълнителни услуги към тях, предоставяни от Оператора чрез пощенската му мрежа. Операторът предоставя следните услуги:
5.1.Куриерски услуги:
5.1.1. доставка на вътрешни непалетизирани пратки на територията на Република България и Великобритания включително разнос на вътрешни или входящи международни пратки, възложени от друг пощенски оператор;
5.1.2. доставка на международни непалетизирани пратки със сухопътен или въздушен транспорт;
5.1.3. доставка на вътрешни или международни палетизирани пратки;
5.2. Допълнителни услуги към куриерските услуги:
5.2.1. „Обявена стойност“ – договорена по-висока отговорност на Оператора в случай на загуба, кражба или повреда на пратка, ограничена до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието;
5.2.2. „Обратна разписка“ – договорена допълнителна услуга, при която Операторът информира подателя на пратката за нейната доставка до получателя или упълномощено от него лице;
5.2.3.„Магазинаж“ – престой на пратка в офис на Оператора след изтичане на 2 работни дни от датата на уведомяване на Потребителя чрез кратко текстово съобщение (напр. SMS, Viber), по телефон или чрез съобщение по електронна поща, че пратката е налична за предаване в съответния офис на Оператора, в това число и при връщане на недоставена пратка по причина, за която Операторът не отговаря.
6. Операторът си запазва правото да спира предлагането на определени основни или допълнителни услуги или да въвежда нови съобразно търсенето и предлагането.
7. Операторът осигурява равнопоставен достъп на всички Потребители до точките за достъп за ползване на услугите, предоставяни съгласно настоящите ОУ.

Раздел ІІІ
Сключване и изпълнение на договора за куриерска услуга
8. Договорът за куриерска услуга се счита за сключен с приемането на пратката от Оператора в точка за достъп до пощенската му мрежата или от адрес на Потребител.
9. Договорът за куриерска услуга се състои от тези ОУ и от товарителница, попълнена от Потребителя или по негови указания. Товарителницата e документ с уникален номер, съставена по образец на Оператора в електронен формат, който се съхранява в електронната система на Оператора и удостоверява сключването на договора и услугите, предоставяни по него. Подпис на Оператора или на Потребителя върху товарителницата не се изисква.
1.1. Когато товарителницата е попълнена от Оператора по указания на Потребителя – подателят получава екземпляр при предаване на пратката и има право в този момент да се запознае със съдържанието и да поиска отстраняване на грешки или пропуски.
10.2. Когато товарителницата е попълнена от Потребителя в модул за самообслужване – Потребителят може сам да отстрани грешки или пропуски в товарителницата най-късно до предаване на пратката на Оператора.
11. Данните, съдържащи се в товарителницата, се обявяват от Потребителя – заявител на куриерската услуга. Минимални данни, необходими за точно изпълнение на услугата са: имената на подателя и получателя на пратката, точен и пълен адрес за доставка (държава, населено място, пощенски код, улица, жилищен квартал, блок, номер, вход, етаж или др. според случая), лице и мобилен телефон за контакт с подателя и получателя (местен за държавата, в която се намира адреса на подаване или съответно получаване на пратката). При международни пратки данните на подателя и получателя се изписват на латиница. В предвидени от закона случаи Операторът може да изисква допълнителни данни за идентификация на подателя и получателя на пратката в зависимост от вида на ползваната услуга (напр. при международни пратки и/или пратки с допълнителна услуга „Наложен платеж“).
12. В отношенията между страните се счита, че към момента на предаване на пратката, заявителят на услугата:
12.1. потвърждава верността на обявените в товарителницата данни, включително на обявеното съдържание на пратката;
12.2. потвърждава заявените от него услуги и приема условията за доставка и плащания;
12.3. предоставя лични данни и дава съгласие за обработването им, необходимо за изпълнение на договора за куриерска услуга и законоустановени задължения на Оператора;
12.4. поема отговорност за последиците от обявяването на неверни или непълни данни;
12.5. дава съгласие за опериране с пратката му за целите на изпълнение на задълженията на Оператора (отваряне и проверка на съдържанието в предвидените от закона и тези ОУ случаи, преопаковане, контролно теглене за определяне на тарифното тегло, претарифиране при установени несъответствия със заявените данни и други подобни).
12.6. потвърждава, че е запознат с настоящите ОУ и те са част от договора за куриерска услуга.
13. Договорът за куриерска услуга се счита за изпълнен:
13.1. с доставката на пратката на получателя;
13.2. с връщането на недоставената пратка на подателя;
13.3. с унищожаването на пратката по реда на т. 39 от настоящите ОУ.
14. При сключването и изпълнението на договора за куриерски услуги Операторът прилага Политика за защита на личните данни, с която Потребителите могат да се запознаят във всеки офис на Оператора, където е поставена на видно и достъпно място, както и на Сайта на Оператора, където е публикувана в електронен вариант.
15. С цел повишаване и гарантиране качеството на предлаганите услуги, телефонните разговори, провеждани между Оператора и Потребителите, могат да бъдат записвани, а в офисите на Оператора може да се провежда видеонаблюдение.

Раздел ІV
Изисквания за качество и ефикасност на обслужването
16. Операторът осигурява ефикасност при предоставяне на куриерските услуги чрез оптимално съотношение между качество, надеждност, цена и бързина при събиране, обработване, транспортиране и доставяне на пратки:
16.1. времето за събиране на пратки от адрес на Потребителя се определя в зависимост от времето на заявяване на пратката, от разположението на адреса, както и от наличието на офис на Оператора в населеното място;
16.2. срокове за доставка на пратки се определят по видове услуги и направления и се спазват от Оператора при условие, че посочените от заявителя данни в товарителницата (име, адрес и мобилен телефон за връзка с получателя) са пълни и точни;
16.3. обработването на рекламации и плащането на обезщетения се извършва при условията на безплатна и опростена процедура.
17. Операторът осигурява качеството на предоставяните куриерски услуги, като предприема необходимите мерки за:
17.1. осигуряване неприкосновеността на пратките и опазване тайната на кореспонденцията;
17.2. изпълнение изискванията за пощенската сигурност и гарантиране сигурността на пощенската мрежа;
17.3. защита на лични данни на Потребителите от неправомерна обработка;
17.4. защита на пощенския трафик, както и недопускане в куриерските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества;
17.5. осигуряване на съдействие при предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа.
18. Операторът осигурява надеждност при предоставяне на куриерските услуги като:
18.1. предоставя на Потребителите препоръки за надеждно опаковане на пратките, съобразени с изискванията за сигурност и нормалния технологичен риск при обработката и пренасянето на пратките;
18.2. използва баркодове и сканиращи устройства за минимизиране на грешките и пропуските при обработването на пратките и проследяването на пощенския трафик;
18.3. предоставя средства за информационен достъп на Потребителите за проследяване в реално време на движението на техните пратки.

Раздел V
Условия за приемане и доставяне на вътрешни и международни пратки. Изисквания към формата, размерите, теглото и опаковката на пратките
19. Куриерските пратки се приемат/доставят в рамките на работното време на Оператора, което се оповестява на видно и достъпно място във всеки офис на Оператора, както и на Сайта на Оператора.
20. При приемането на пратки:
20.1. Заявки за посещение на куриер на посочен от Потребителя адрес се приемат в работното време на Оператора и се изпълняват до 2 работни дни след обработване на заявката, като времето не е фиксирано и се определя от Оператора в зависимост от разположението на адреса и от наличието на офис на Оператора в населеното място. Заявка, направена след 15:00 ч. или за отдалечени населени места, които не се обслужват ежедневно, може да бъде обработена на следващия работен ден.
20.2. Обслужването на населените места по дни се извършва съгласно графици, за които информация е налична информация на Сайта на Оператора и във всеки негов офис.
20.3. Потребителят отговаря пратката да бъде готова за предаване на куриер към момента на посещението му. Куриерът няма задължение да изчаква на адрес повече от 10 мин. След това, за да предаде пратката си, Потребителят трябва отново да направи заявка и да изчака следващо посещение от куриер.
20.4. Приемането и доставката на палетизирани пратки се извършва от рампа до рампа и организацията на товарните и разтоварните работи е ангажимент на Потребителя.
21. Операторът определя задължителни изисквания относно формата, минималните и максимални размери и тарифното тегло на куриерските пратки:;
22. Всички пратки след приемането им могат да бъдат претеглени и измерени контролно в складове на Оператора. При установена разлика с попълнените от Потребителя или по негови указания тегло и размери, Операторът извършва служебна корекция на електронната товарителница и претарифиране, като Потребителят дължи цена за услугата, която съответства на реално установеното тарифно тегло на пратката съгласно действащата Тарифа на Оператора.
23. Операторът приема пратки с подходяща опаковка, която не застрашава съдържанието на пратката или целостта на другите пратки. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват достатъчна външна и вътрешна изолация, която да предпазва както тях, така и другите пратки, транспортирани от Оператора. Препоръчителни указания за подходящо опаковане на пратки са на разположение на Потребителите във всеки офис на Оператора, както и на Сайта му. В случай че пратката е приета за транспортиране от Оператора, същата се счита, че е подходящо опакована.
24. Осигуряването на подходяща и надеждна опаковка и затваряне на пратката е задължение на Потребителя и е за негова сметка, независимо дали ще предпочете да закупи опаковка от Оператора или ще ползва собствена такава:
24.1. За вътрешни и международни пратки със съдържание „буркани“, „бутилки“ или други стъклени или чупливи съдове, съдържащи течност, е задължително използването на подходящи опаковки .
24.2. Документни пратки, доставяни с международна услуга, задължително трябва да бъдат опаковани от подателя в картонен плик.
24.3. Не се допуска присъединяване на отделни пакети като единична пратка чрез прикрепване с опаковъчна лента, ако не бъдат поставени от подателя в една по-голяма и достатъчно здрава картонена опаковка /кутия или кашон/.
24.4. Операторът не гарантира запазването на външния вид на търговската опаковка на стока, съдържаща се в куриерска пратка, ако същата не е осигурена чрез допълнителна външна картонена опаковка.
25. При изпълнение на международни куриерски услуги:
25.1. Операторът ще действа като упълномощен представител на подателя и/или на получателя, когато това е необходимо за нуждите на митническия контрол и обработка;
25.2. Всички документи, изисквани в държавите, от/през/до които пратката се приема/пренася/доставя следва да са попълнени или осигурени от подателя и приложени към пратката.
25.3. Операторът не гарантира спиране или връщане на пратката към подател по негово разпореждане, направено след като пратката напусне логистичните звена на Оператора и бъде предадена на международен партньор за транспорт и доставка извън територията на България и Великобритания.
26. Операторът си запазва правото да организира и изпълни по своя преценка и при условията на оперативна самостоятелност приемането, обработката, пренасочването, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства, разпределителни центрове или подизпълнители, както прецени за целесъобразно и доколкото това не води до заплащане на допълнителна цена от Потребителя или до нарушаване на условията на договора между страните.
27. Пратката принадлежи на нейния подател докато не бъде доставена на получателя.
28. Пратките се доставят до адрес на получателя или до офис на Оператора, посочен от подателя. При условия, определени от Оператора. Куриерската услуга до адрес включва едно посещение до адреса на получателя, като при неуспешна доставка по причина, за която Операторът не отговаря, пратката се оставя в най-близкия офис на Оператора и получателят се уведомява чрез електронно съобщение или на предоставения за контакт телефон за възможността да я получи от съответния офис в срока до връщането й към подател.
28. Пратките се доставят на лицето, посочено в товарителницата като получател:
28.1. Пратките до получател – физическо лице се доставят лично, а в негово отсъствие на адреса – на лице, което се намира на адреса и приеме пратката срещу подпис /напр. лице от домакинството на получателя, друго лице, което във времето на доставката се намира на адреса на получаване, или на портиер, охрана, рецепция – при адрес на получателя в жилищна или административна сграда, в която достъпът на външни лица е забранен/.
28.2. Пратките до получател-юридическо лице се доставят на служител или друго лице, което се намира на адреса, а когато адресът се намира в сграда със забранен за външни лица достъп – пратката може да се достави на рецепция, охрана, портиер, деловодство.
28.3. Получателите на куриерски пратки могат да упълномощават други лица да ги получават, като изрична форма за упълномощаването не се предвижда.
28.4. Във всички случаи, в които не се изисква изрична идентификация на получателя по документ за самоличност, Операторът изисква, отбелязва и съхранява името на получилото пратката лице.
28.5. Пратки, адресирани до малолетни лица се предават лично на родителите или настойниците им срещу представяне на документи, удостоверяващи това им качество.
29. Операторът изпълнява куриерските услуги в следните срокове, като денят на приемане на пратката не се брои:
29.1. Доставка на международни  пратки със сухопътен транспорт се изпълнява в срок до 15 работни дни в зависимост от зоната, в която се намира адресът. Посоченото време за доставка на международни пратки, подлежащи на митническа обработка, с неточен/непълен адрес или без посочен телефон и имейл адрес за контакт с подателя и получателя, както и адресирани до населено място в България, което не се обслужва ежедневно, може да бъде удължено съответно.
30. В случай че получателят иска да откаже да получи пратка, той може да направи това като го заяви на Оператора преди или при доставката. Операторът връща пратката на подателя за негова сметка незабавно.
31. Когато Операторът не може да достави пратка поради това, че получателят отказва да я заплати, получателят отсъства или е непознат на посочения адрес, получателят е починал, адресът за доставка е неверен, непълен или несъществуващ, пратката не е потърсена от получателя след уведомление от Оператора, както и поради други обективни причини, Операторът връща пратката на подателя за негова сметка. В този случай пратката се пренасочва служебно към офис на Оператора и след 7-дневен престой се връща на подателя, като последният дължи заплащане на услугата в двете посоки. Операторът не носи отговорност при отказ на подателя да получи обратно пратката и да заплати услугата, както и при невъзможност пратката да му бъде доставена.
32. Пренасочване на пратка към нов адрес, към друг получател или при различни параметри на услугата се извършва след разпореждане от страна на Потребителя /подател или получател/, същото се счита за заявена нова услуга и подлежи на отделно заплащане. При пренасочването служебно се съставя нова товарителница съобразно променените параметри на услугата.
33. Непотърсени или недоставени пратки в срока и при условията, посочени в т.31 от настоящите Общи условия, се съхраняват от Оператора за срок от още 7 дни, след което стават собственост на Оператора. Операторът, в качеството си на собственик, има правото да унищожи пратката или да я продаде.
34. Унищожаването на пратки се извършва след съставяне от Оператора на констативен протокол, който съдържа основанията за унищожаването и относимите обстоятелствата, като се предприемат следните действия:
34.1. документални пратки се нарязват ръчно или чрез специализирана машина за нарязване на хартия;
34.2. предмети, които могат да се продадат, се продават по подходящ търговски начин, като приходите след приспадане на разходите по продажбата, остават в полза на Оператора;
34.3. предмети, непродадени по реда на т.39.2, се унищожават по подходящ начин.

Раздел VІ
Ценови условия и начин на плащане
35. Операторът образува цените за извършване на куриерските услуги в съответствие с търсенето и предлагането. Всички цени на предлаганите услуги се съдържат в Тарифата на Оператора за извършване на вътрешни и международни куриерски услуги, която се обявява на Потребителите чрез:
35.1. публикация на Сайта на Оператора;
35.2. поставяне на видно място във всеки офис на Оператора;
35.3. предоставяне при поискване на хартиен или електронен носител;
36. При определянето на цената на всяка куриерска услуга (включително на допълнителните услуги), се прилага Тарифата на Оператора, действаща към момента на приемане на пратката. Цената за доставка на палетизирани пратки се определя чрез електронен калкулатор при запитване по телефон, като за целта Потребителят трябва да попълни или обяви верни и точни параметри на пратката (максимална дължина и ширина, които в зависимост от разположението и опаковката на пратката могат да дават отклонение от размерите на палетната основа, височина и физическо тегло).

37. Цената на куриерските услуги (включително допълнителните услуги) се предплаща от Потребителите, както следва:
37.1. от подател при приемане на пратката
37.2. от получател при получаване на пратката, когато това е изрично договорено.
37.3. от трета страна, когато това е изрично договорено.
38. Всяка пратка се измерва по нейното физическо и по нейното обемно тегло. Обемното тегло се определя при съотношение, което към датата на приемане на настоящите ОУ е Дължина(см.) Х Широчина(см.) Х Височина(см.) / (разделенo на) 6000 = обемно тегло (кг.) . Тарифното тегло на пратката, по която същата се таксува, е по-високото между физическото и обемното тегло. Операторът има право да извърши контролно замерване и претарифиране на услугата, ако установи несъответствие на пратката с данните, подадени от Потребителя при съставянето на товарителницата, или по-високо обемно тегло от физическото такова.
39. Операторът има право да определя и включва в цената на куриерската услуга допълнителни такси и надбавки към основната цена, произтичащи от специфичните условия на услугата (напр. при избор на доставка от/до адрес), обработката (напр. за обработка на тежки пратки или товаро-разтоварни операции, уточнение и корекция на неточен/непълен адрес на получателя след приемане на пратката) или на доставката (напр. към определени адреси или отдалечени/труднодостъпни дестинации, за тол такса, за доставка в непълен работен ден или в официални почивни или празнични дни) като същите са посочени по вид и стойност в Тарифата на Оператора.

Раздел VІІ

Права и задължения на Потребителите
40. Потребителите имат право:
41.1. да получават информация по достъпен начин относно действащите ОУ, Тарифата на Оператора, изискванията на Оператора относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пратките, работното време на Оператора, забранените за поставяне в пощенските пратки предмети и вещества, сроковете за приемане на рекламации и размерите на обезщетенията;
41.2. да получат изпълнение на договорената услуга без отклонения от посочените в товарителницата и Общите условия условия, а когато е сключен индивидуален договор – от условията, предвидени в него;
42. Потребителите са задължени:
42.1. да не поставят в пратките предмети и вещества, пренасянето на които е забранено или ограничено от действащата нормативна уредба, в това число и такива по раздел Х от ОУ;
42.2. да подготвят пратката по такъв начин, че нейното съдържание, тегло, размери, форма, опаковка и вид да отговарят на изискванията на настоящите ОУ;
42.3. да предоставят пълна и вярна информация за подателя, получателя и съдържанието на пратката за целите на изпълнението на услугата;
42.4. да заплатят стойността на куриерската услуга (включително на допълнителните услуги към нея);
42.5. да обезщетят Оператора за понесените от него преки и непосредствени материални вреди, които произтичат от заявени неверни или непълни данни, от непредоставени или предоставени със закъснение документи, декларации или друга информация, както и от неплатена в срок цена на услуга.
42.6. да обезщетят Оператора за вредите, причинени от съдържанието на техните пратки, на имущество/служители на Оператора или на други пратки. Отговорността е в размер на понесените преки и непосредствени материални вреди, а при нанесени вреди на други пратки–в размерите, в които Операторът отговаря пред лицата, чиито пратки са увредени.
42.7. да възстановят на Оператора всяка изплатена към тях сума по допълнителна услуга „Наложен платеж“, когато получателят на пратката е направил плащането с карта, но впоследствие е оспорил транзакцията пред издателя на картата и със сумата служебно е задължена банковата сметка на Оператора.

Раздел VІІІ

Права и задължения на Оператора
43. Операторът има право:
43.1. да изисква пратката да бъде с подходяща опаковка за транспортиране, съгласно настоящите ОУ;
43.2. да не приема пратки, съдържащи забранени за пренасяне предмети или вещества;
43.3. да откаже да приеме международна пратка, която не е съпроводена от документи, изисквани от компетентните власти на държавите, през които пратката преминава, за целите на митническия или граничен контрол, или която не отговаря на условията за максимално тегло и минимални и максимални размери, посочени в Тарифата на Оператора;
43.4. да откаже да приеме пратка с недостатъчна по преценка на Оператора опаковка;
43.5. да получи обявеното в действащата Тарифа или договорено в индивидуален договор възнаграждение за съответната услуга;
43.6. да получи обезщетение от Потребителите за причинени от тях или техните пратки вреди на Оператора или на други пратки, транспортирани от Оператора;
43.7. да организира и изпълни по своя преценка и при условията на оперативна самостоятелност приемането, обработката, пренасочването, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства, разпределителни центрове или подизпълнители, както прецени за целесъобразно и доколкото това не води до заплащане на допълнителна цена от Потребителя или до нарушаване на условията на договора между страните;
43.8. да доопакова и/или преопакова пратки с цел запазване на съдържанието им, да извършва контролни замервания на пратките, да извършва претарифиране при установяване на несъответствия поради невярно деклариране на данни от страна на Потребителя или поради друга причина, за която Потребителят отговаря.
43.9. да съставя служебно нова товарителница за пратката при пренасочване или при промяна на параметрите на услугата от подател или получател;
44. Операторът се задължава:
44.1. да предостави на всички Потребители достъп до услугата при условия на равнопоставеност;
4.2. да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата, както и да спазва изискванията на приложимото законодателство при обработката на личните данни на Потребителите;
44.3. да предостави на Потребителите на видно и достъпно място: Общите условия на договора с Потребителите, действащата Тарифа на Оператора, информация за точките за достъп до пощенската мрежа на Оператора, изискванията към формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пратките, работното време на Оператора, забранените за пренасяне в пощенски пратки предмети и вещества, сроковете за приемане и обработка на рекламации, размера на отговорността на Оператора и дължимите при основателни рекламации обезщетения;
44.4. да предоставя услугите без отклонения от посочените в товарителницата и ОУ условия, а когато е сключен индивидуален договор – от условията, предвидени в него;
44.5. да обезщети Потребителите за понесени от тях вреди при условията и в размерите, съдържащи се в настоящите Общи Условия или в индивидуалния договор между страните;
44.6. да разглежда и взема становища по рекламации, жалби, молби и предложения от Потребителите;

Раздел ІХ

Забранени за пренасяне предмети и вещества
45. Забранено е поставянето във вътрешни и международни куриерски пратки на следните предмети и вещества:
45.1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
45.2. оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
45.3. противоречащи на нравствените норми предмети;
45.4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
45.5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
45.6. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
45.7. акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
46. В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, бижута, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
47. В международните куриерски пратки, вкл. тези по допълнителна услуга „Обявена стойност“, освен веществата и предметите по т.45 и т.46 не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.
48. Не се приемат куриерски пратки, които съдържат животни или нетрайни биологични вещества, включително диагностични образци, ако опаковката им не отговаря на изискванията, предвидени в нормативната уредба на Република България, Великобритания и приложимите международни актове.
49. Не се приемат куриерски пратки, чието съдържание е предмет на специален режим и може да се държи, превозва или пренася само при изпълнение на определени изисквания на нормативната уредба, освен ако подателят не удостовери спазването на тези изисквания и не снабди Оператора с необходимите за изпълнение на услугата документи. Забранява се поставянето във вътрешни и международни пратки на акцизни стоки с неплатен акциз.
49. При съмнение за поставени в куриерски пратки забранени предмети или вещества, или на такива, чието държане, превозване или пренасяне е предмет на специален режим, Операторът изисква от подателя съгласие за извършване на проверка чрез отваряне на пратката и преглед на съдържанието. В случай на отказ пратката не се приема.
50. Когато има основание да се счита, че приета куриерска пратка съдържа забранени предмети или вещества, или такива, чието държане, превозване или пренасяне е предмет на специален режим, Операторът има право да задържи пратката и да спре доставянето за извършване на проверка и/или ангажиране на компетентните власти.
51. Операторът не носи отговорност за загубена, унищожена, открадната или увредена пратка, в която подателят е поставил забранени предмети, посочени в настоящите ОУ или приложимото законодателство, но не ги е декларирал пред Оператора при съставянето на товарителницата. В този случай Потребителят дължи обезщетение на Оператора за вредите, произтичащи от нарушението, в това число и за наложени от компетентните власти санкции.

Раздел Х

Рекламации и обезщетения
52. Потребителите имат право на рекламации за непълно, неточно или забавено изпълнение на куриерската услуга, в това число в случаите на:
52.1. загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, пратки;
52.2. върнати пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;
52.3. неспазване сроковете за доставяне на пратки, посочени в настоящите ОУ;
52.4. неизпълнение на други параметри на куриерската услуга.
53. Срокът за предявяване на рекламацията е 1 месец, считано от датата на приемане на пратката.
54. При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й в присъствието на куриера.

 1. Операторът проучва рекламацията и в срок един месец – за вътрешните пратки, и три месеца – за международните пратки, уведомява писмено рекламанта за резултата.
  56. По предявена от Потребител основателна рекламация за неоснователно върната пратка, когато липсва мотив за недоставянето, Операторът връща платената цена за неизвършената куриерска услуга..
  57. Размерът на вредата при загубена, ограбена, унищожена или повредена, изцяло или частично, пратка, се доказва от Потребителя с фактури, митнически декларации, документи за собственост или други подходящи писмени доказателства, които удостоверяват действителното съдържание на пратката, неговата стойност и настъпилото увреждане.
  58. Операторът възстановява на Потребителя платена цена на услугата само в случаите, когато услугата не е предоставена изцяло по причина, за която Операторът отговаря.
  59. Операторът не носи отговорност за забавена доставка на пратка, за която е констатирана пълна загуба, унищожаване, увреждане или ограбване (тотална щета).
  60. Операторът не носи отговорност за претърпени от Потребителите непреки или нематериални вреди, както и за пропуснати ползи, произтичащи от неизпълнение, непълно, неточно или забавено изпълнение на куриерската услуга. Отговорността на Оператора за вреди, произтичащи от неизпълнение, непълно, неточно или забавено изпълнение на договора за куриерска услуга.
  61. Операторът не носи отговорност за неизпълнение, както и за забавено, непълно или неточно изпълнение на услугата, когато:
  61.1. то се дължи на непреодолима сила, в това число, но не само, на природни явления, стачки, бунтове, противоепидемични или други ограничителни мерки, наложени от компетентни власти и др. Операторът ще положи добросъвестни усилия за ограничаване на неизпълнението и за минимизиране на вредите.
  61.2. то се дължи на непредвидени обстоятелства, възникнали при осъществяване на вътрешен или трансграничен транспорт (напр. задържане на пратката за проверка на съдържанието, поради нарушения на приложимото законодателство, за изпълнение на митнически формалности на приемащата страна, за заплащане на митни сборове или други налози). В този случай срокът за доставка се удължава автоматично с броя дни, за които пратката е била задържана от компетентните власти.
  61.3. повреждането или унищожаването на пратки е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пратката.
  61.4. пратката съдържа забранени предмети или вещества и по тази причина е била конфискувана или унищожена от компетентните органи (включително в други държави, през които пратката се пренася) по установения ред.
  61.5. поради непълен или погрешен адрес или телефон за контакт пратката не е доставена на получателя или е доставена на друго лице;
  61.6. когато не е предявена писмена рекламация в срока от настоящите ОУ..Раздел XІРед за решаване на спорове
  62. Възникнали спорове между Потребителя и Оператора се решават в духа на добро партньорско сътрудничество, чрез добросъвестни преговори и споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд.